top of page

Xây dựng quy trình định danh phân tử một số loài lan bằng phương pháp giải trình tự Sanger

Đề tài

Giải trình tự Sanger


Mục tiêu:

Định danh phân tử các loài lan từ mẫu lá


Cách tiếp cận:

Mẫu của 11 loài lan được tách chiết DNA và nhân bản bằng cặp mồi dùng để định danh phân tử các loài lan bằng phương pháp PCR. Sản phẩm PCR được gửi giải trình tự. Kết quả giải trình tự được sắp gióng cột so sánh trình tự tương đồng bằng công cụ BLAST trên cơ sở dữ liệu NCBI (National Center for Biotechnology Information Search database). Chọn kết quả có mức tương đồng cao nhất.


Kết quả:

Mẫu đối chứng là mẫu lan Hoàng thảo long tu được định danh phân tử là Dendrobium primulinum và mẫu hoàng thảo vàng lông trắng được đinh danh phân từ là Dendrobium senile cho kết quả phù hợp, như vậy quá trình định danh phân tử đáng tin cậy. Đa số mẫu rơi vào cụm D. anosmum tương cận (Dendrobium aff. anosmum).


Công bố:

Đề tài chưa được công bố

Untitled-1-03.jpg

bottom of page