top of page

Phân tích thành phần vi khuẩn trong mẫu sữa từ bò bệnh viêm vú

Đề tài

Giải trình tự Metagenomics


Mục tiêu:

Tìm hiểu tác nhân vi sinh vật gây bệnh hiện diện trong mẫu sữa của bò bị viêm vú.


Cách tiếp cận:

DNA tổng số trong mẫu sữa từ bò viêm vú nặng, nhẹ và bò khỏe mạnh được thu nhận. Trình tự gene 16S rRNA được nhân bản và giải trình tự trên hệ thống Illumina (16S metagenomics). So sánh dữ liệu gene thu nhận được với cơ sở dữ liệu để xác định thành phần vi sinh vật hiện diện.


Kết quả:

Kết quả cho thấy mẫu sữa bò từ bò khỏe mạnh có lượng DNA thu nhận rất thấp so với bò viêm vú. Hơn nữa mẫu sữa từ bò bệnh có chứa nhiều loài vi khuẩn, trong đó một mẫu chứa đến 96,7% Pseudomonas spp.


Công bố:

Nghiên cứu đã được báo cáo tại: Hội nghị CNSH toàn quốc, 2021

Untitled-1-03.jpg

Hình: Kết quả phân tích thành phần vi sinh ở bò lành, bò viêm nhẹ và bò viêm nặng

bottom of page