top of page

Phân tích đặc điểm di truyền về tính đa kháng kháng sinh của Salmonella enterica

Đề tài

Giải trình tự bộ gene


Mục tiêu:

Xác định đặc điểm bộ gene và phân tích serotyping, plasmid, gene kháng sinh từ chủng Salmonella enterica phân lập từ lò mổ gà


Cách tiếp cận:

Giải trình tự toàn bộ bộ gene vi khuẩn với độ phủ cao nhằm lắp ráp bộ gene và plasmid của vi khuẩn. Dựa vào bộ gene để định danh, xác định serotype và phân tích các gene, các đột biến trên gene kháng kháng sinh.


Kết quả:

Lắp ráp được bộ gene và plasmid vi khuẩn, xác định kiểu MLST, serotype, chủng đang nghiên cứu là Salmonella enterica serovar Kentucky. Chủng này mang các đột biến trên các gene kháng kháng sinh gyrA, parC, bla PTX-M; mang plasmid chứa gene kháng kháng sinh cùng yếu tố di động.


Công bố:

Chưa được công bố

Untitled-1-03.jpg

Hình: kết quả xác định gene kháng kháng sinh từ chủng Salmonella enterica phân lập từ lò mổ gà

bottom of page