top of page

Khảo sát thành phần vi sinh trong pin nhiên liệu vi sinh (MFC) sử dụng trong đánh giá hiệu quả xử lý nước thải

Đề tài

Giải trình tự Metagenomics


Mục tiêu:

Khảo sát, so sánh thành phần vi sinh ở cực anote của 2 hệ thống MFC khi đánh giá hiệu quả xử lý nước thải, dưới điều kiện ánh sáng.


Cách tiếp cận:

DNA tổng số trong mẫu điện cực anote của hai mô hình MCF được thu nhận. Trình tự gene 16S rRNA được nhân bản và giải trình tự trên hệ thống Illumina (16S metagenomics). So sánh dữ liệu gene thu nhận được và cơ sở dữ liệu để xác định thành phần vi sinh vật hiện diện.


Kết quả:

Độ đa dạng thành phần vi sinh vật ở hệ thống ML-MFC cao hơn so với M-MFC do thiết kế 2 hệ thống khác nhau cũng như chịu ảnh hưởng của ánh sáng. Cả hai hệ thống đều có ngành vi sinh chỉ thị giống nhau: Proteobacter, Firmicutes, và Synergistetes. Đặc biệt chi vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất là Rhodopseudomonas.


Công bố:

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102159 

Untitled-1-03.jpg

Hình: kết quả phân tích thành phần vi sinh ở cực anode của hệ thống MFC dựa trên kỹ thuật giải trình tự 16s rRNA

bottom of page