top of page

Lắp ráp toàn bộ bộ gene ASFV bằng kĩ thuật giải trình tự thế hệ mới

Đề tài

Giải trình tự bộ gene


Mục tiêu:

Giải trình tự toàn bộ bộ gene ASFV để nghiên cứu biến dị di truyền qua thời gian


Cách tiếp cận:

DNA tổng số được thu nhận từ mẫu dịch mô heo bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Sau đó thực hiện giải trình tự thế hệ mới trên hệ thống Illumina với độ phủ sâu để lắp ráp được toàn bộ bộ gene của virus ASFV.


Kết quả:

Thu nhận được toàn bộ bộ gene virus ASFV với tỷ lệ hiện diện là 0.7%


Công bố:

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35890041/

Untitled-1-03.jpg

Đơn vị hợp tác nghiên cứu: Trường Đại học Cần Thơ

bottom of page